Burak Eylül 22nd, 2011

Aöf Sistemi Değişti! Aöf Kredili Sistem Nedir?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 9 Eylül 2011 tarihinde resmi gazeteden duyurduğu sistem değişikliği, aöf okuyan öğrencilerde merak uyandırdı. Binlerce öğrencisi olan Açıköğretim Fakültesi yeteri kadar açık ve herkesin kolayca ulaşabileceği bir açıklama yapmamış olması bilgi kirliliğine neden oldu. Biraz araştırma yaparak Anadolu Üniversitesinin Açıköğretim Fakültesi ile ilgili yapmış olduğu sistem değişikliğinin metnine ulaştık.

Sistem Değişikliği Nedir? Kredili Sistem Nedir? Bütünleme Kalktı mı? Değişiklik ne zaman uygulanacak?  Sistemin fayda ve zararları nelerdir? Bütün sorularınıza cevap olacak açıklama.

İŞTE O AÇIKLAMA:

9 Eylül 2011 CUMA                             Resmî Gazete                                       Sayı : 28049

YÖNETMELİK

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 
 (1) Bu Yönetmelik; Anadolu Üniversitesi merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerindeki, dönemlik-kredili sisteme dayalı yürütülen öğretim ve sınavlara ilişkin esasları belirlemektir.

Dayanak


MADDE 2 
 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tan
ımlar

MADDE 3 
 (1) Bu Yönetmelikte;
a) BDS (Bağıl Değerlendirme Sistemi): Derse kayıtlı tüm öğrencilerin puanlarının ortalamasının temel alındığı değerlendirmeyi,
b) Birim Kurulu: Anadolu Üniversitesine bağlı merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan fakülte kurullarını,
c) Birim Yönetim Kurulu: Anadolu Üniversitesine bağlı merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan fakülte yönetim kurullarını,
ç) Dekan: Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültesi Dekanlarını,
d) ECTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredilerini,
e) Fakülte: Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerini,
f) Merkezi Açıköğretim: Ülke çapında kitlesel eğitime yönelik olarak yürütülen ve Anadolu Üniversitesi Senatosu’nca kabul edilmiş programlardaki öğretimi,
g) Rektör: Anadolu Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Senato: Anadolu Üniversitesi Senatosunu,
h) Uzaktan Eğitim: Ülke çapında, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü ve Anadolu Üniversitesi Senatosu’nca kabul edilmiş programlardaki öğretimi
ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Öğretim Esasları

Öğ
retim yılı

MADDE 4 
 (1) Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan fakültelerde dersler dönemlik kredili, ders geçme esasına göre aşağıdaki kurallar çerçevesinde yürütülür.
a) Bir öğretim yılı, her biri en az 70 öğretim günü olmak üzere güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Akademik takvim, Senato tarafından belirlenir.
b) Dersler; teorik derslerden, atölye, laboratuvar, pratik çalışma, staj ve benzeri uygulamalardan oluşur ve merkezi açıköğretim, uzaktan eğitim yöntemleriyle veya yüz yüze yapılabilir. Hangi derslerin hangi yarıyılda açılacağı ve yıl veya yarıyıl esasına göre düzenleneceği ilgili Birim Kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir.
c) İlgili Birim Yönetim Kurulunca belirlenecek dersler için uygun bulunan yer ve zamanlarda Akademik Danışmanlık ve Uygulama Hizmetleri (yüz-yüze, eş zamanlı veya eş zamansız internete dayalı olarak ve video konferansla) düzenlenebilir.
ç) Bölüm veya programlarda okutulacak dersler, kredi değerleri ve haftalık saatleri, varsa ön koşulları ile derslerin yarıyıllara veya yıllara göre dağılımı, laboratuvar, pratik çalışma, staj ve benzeri uygulama dersleri, hangi derslerin yüz yüze verileceği, yüz yüze verilecek derslerde devam koşulları, örgün öğretim öğrencilerinin alacağı eşdeğer dersler ilgili Birim Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Derslerin kredileri öğrencilerin ders yükü dikkate alınarak belirlenen Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) kredileridir.

Uzaktan e
ğitimin kapsamı

MADDE 5 
 (1) Öğrencilere bir yarıyılda 30 ECTS krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler, fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 ECTS krediyi geçmeyecek şekilde üst yarıyıldan ders ekleyebilir. Ders eksiltme bir üst yarıyılın derslerinden başlayarak yapılır. Ders eksiltme ve ekleme işlemleri kayıt yenileme tarihleri içerisinde o yarıyıl için yapılır ve sonradan itiraz edilemez.

(2) Programa ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler kayıt yaptırdığı öğretim yılına ait yarıyılların tüm derslerini almak zorunda olup, üst yarıyıllardan ders alamaz.

(3) Öğrenciler, sınavlara belirlenen tarihlerde oturumlu olarak katılır. Lisans programlarında birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarıyıllardan; ikinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8. yarıyıllardan; üçüncü yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarıyıldan; dördüncü yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarıyıldan ders alamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt ve Kayıt Yenilemeye İlişkin Esaslar

Kay
ıt ve kayıt yenileme

MADDE 6 
 (1) Kayıt ve kayıt yenileme tarihi, süresi, şekli, kayıtta istenecek belgeler ve kayıt koşulları Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği genel ilkeler çerçevesinde, ilgili Birim Yönetim Kurullarınca ortak olarak belirlenir. Öğrencilerin kayıtlarını yaptırabilmeleri için belirlenen bu koşullara uymaları, ilgili mevzuat ve Birim Yönetim Kurulunca belirlenen bedelleri süresi içerisinde ödemeleri gerekir.

(2) Programa yeni kayıtta, kayıt koşullarını yerine getirmeyen ve kayıtlarını süresi içerisinde yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybeder.

(3) Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan fakültelere yeni kayıt yaptıracakların varsa bu sistemdeki önceki kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir. Önceki kayıtlarını sildirmeden, yeni kayıt yaptıranların eski kayıtları hangi yarıyılda veya sınıfta olursa olsun silinerek, yeni kayıtları geçerli olur. Bu öğrenciler eski kayıtları için hiçbir hak iddia edemez.

(4) Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin kontenjan sınırlaması olan bölüm veya programlarından birine yerleştirilmiş bir adayın yerleştirildiği bölüm veya programa kaydının yapılabilmesi için örgün öğretimdeki kaydını sildirmesi gerekir.

(5) Meslek Yüksekokulu ile Açıköğretim Ön Lisans Programlarından mezun olanlardan, kendi alanlarındaki kontenjan sınırlaması olmayan lisans programına devam etmek isteyenler, lisans programına kaydedilir. Meslek Yüksekokulu ile Açıköğretim Ön lisans Programlarından mezun olanlardan, farklı alanlardaki kontenjan sınırlaması olmayan lisans programına devam etmek isteyenlere, fark dersler verilerek lisans programına kaydedilir. Verilecek olan fark dersler ilgili Birim Kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir. Öğrencilerin ön lisans programında almış olduğu ve lisans programında eşdeğer kabul edilen derslere (MU) muaf notu verilir. MU notu genel not ortalamasına katılmaz. Muaf olmadığı ilave dersler için geçecek süre öğrencinin azami öğrenim süresinden sayılır.

(6) Genel not ortalaması mezuniyet koşullarını sağlaması kaydıyla lisans programında almış olduğu derslere göre belirlenir.

(7) Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıtlı öğrenciler, öğretime devam etmek istedikleri dönemin başında, kayıt yenileme tarihlerinde, kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, o dönemde sınavlara giremezler ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Ders kayd
ı

MADDE 7 
 (1) Anadolu Üniversitesi örgün öğretim programlarına kayıtlı öğrenciler eşdeğer olmak koşulu ile merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan fakültelerde yer alan derslere Senatonun belirlediği esaslara göre ilan edilen kayıt tarihlerinde ders kaydı yaptırabilir.

(2) Örgün öğrenciler toplam kredisinin %25 ini geçmemek koşuluyla açık ve uzaktan eğitim yapan fakültelerden ders alabilir. Ders kayıtlarını yaptıran öğrenciler bu Yönetmelik kapsamında öğrenimini sürdürür. Öğrenci kayıt yenileme bedelini kendi birimine öder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar, Sınav Kuralları, Sınavların Değerlendirilmesi ve Duyurulması, Notlar,

Ders Tekrarı

S
ınavlar

MADDE 8 
 (1) Bir dönemde her ders için en az bir ara sınav ve dönem sonu sınavı gözetimli olarak yüz yüze ve/veya çevrimiçi yapılır. Sınavlar klasik veya test olarak yapılabilir. Ara ve dönem sonu sınavlarının tarihleri ilgili Birim Yönetim Kurullarınca ortak olarak belirlenir. Ayrıca, ilgili Birim Yönetim Kurulunca belirlenen programlarda ve derslerde yazılı veya sözlü olarak kısa sınav, ödev, pratik çalışma gibi değerlendirmeler yapılabilir.

S
ınav kuralları

MADDE 9 
 (1) Öğrenciler, sınavlara girebilmek için fakülte tarafından belirlenen belgeleri yanlarında bulundurmak ve görevlilerce istendiğinde göstermek zorundadırlar. Sınava girebilmek için fakülte tarafından belirlenen belgelerden biri dahi eksik olan öğrenciler sınavlara giremezler. Bu belgeleri sınavlarda yanlarında bulundurmayan öğrencilerin sınavları, sınav görevlilerince düzenlenen bireysel sınav iptal tutanağına göre Dekanlık tarafından geçersiz sayılır. Sınavlarda uygulanacak kurallar, öğrencilerin yanlarında bulundurması veya bulundurmaması gereken araç ve donanım, ilgili Birim Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Öğrenciler, Sınava Giriş Belgesi’nde gösterilen sınav ili, bina, salon, sıra, sınav tarihi ve saatinde sınavlara girmek zorundadırlar. Sınava Giriş Belgesi’nde gösterilen il, bina, salon, sıra ve tarihte sınava girmeyip, bir başka il, bina, salon, sıra ve tarihte sınava giren öğrencilerin sınavları Dekanlık tarafından geçersiz sayılır.

(3) Sınav kurallarını, düzenini ve işleyişini bozan, sınavın yapılmasını uzun veya kısa süre engelleyen, sınav görevlilerine hakaret eden, fiili saldırıda bulunan ve tehdit edenlerle sınav huzurunu bozacak kadar yüksek sesle konuşan, sınav salonunu kendilerine duyurulan süreden önce terk eden, sınav görevlilerinin sınavla ilgili düzenlemelerine uymayan öğrencilerin, sınav görevlilerince düzenlenen bireysel sınav iptal tutanağına göre o oturumdaki sınavları Dekanlık tarafından geçersiz sayılır.

(4) Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya veren, alan, kopya çekilmesine yardım edenlerin, sınav görevlilerince düzenlenen bireysel sınav iptal tutanakları, üniversite temsilcilerinin raporları veya sınavları gerçekleştiren merkezin bilgisayar taraması sonucu verdiği raporlara dayanılarak Dekanlık tarafından geçersiz sayılır.

(5) Öğrenciler, sınavlarda kendilerine verilen cevap kâğıtlarını usule uygun olarak yanıtlamak zorundadırlar. Bir derse ait cevaplar, cevap kağıdında bir başka derse ait sütuna işaretlendiği takdirde Dekanlıkça düzeltme yapılmaz. Sınav sonunda toplanan soru kitapçıkları Sınav Merkezinde tek tek incelenir ve soru kitapçığının tek sayfası eksik çıksa öğrencinin o oturumdaki sınavı geçersiz sayılır.

S
ınavların geçersiz olması

MADDE 10 
 (1) Sınavları geçersiz sayılan öğrenciler bu ders veya derslerden sıfır almış kabul edilir. Kopya nedeniyle sınavları geçersiz sayılan öğrenciler, kopya olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav döneminde hiç bir dersin sınavına giremez.

S
ınavların değerlendirilmesi ve duyurulması

MADDE 11 
 (1) Her ne sebeple olursa olsun, sınavlara katılmayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz. Ancak, ara sınava katılmayan öğrenciler, ara sınav notunu sıfır (0) kabul ederek, isterlerse dönem sonu sınavına katılabilirler.

(2) Açıklanan sınav sonuçları ve başarı notları kesin olup itiraz edilemez. Sınav öğrenci cevap kağıtları ve salon sınav tutanakları iki yıl saklanır.

(3) Sınavlarda başarının değerlendirilmesinde BDS kullanılır. BDS esasları Üniversite Senatosunca belirlenir. Başarı notu, dönem içi
notları ile dönem sonu sınav notunun katkılarıyla hesaplanır. Dönem içi notları; ara sınav, kısa sınav, sözlü sınavı, ödev ve uygulamalı çalışmalara verilen notlardan oluşur.

(4) Her ders için dönem içi ve dönem sonu değerlendirmelerinin türü ve başarı notuna katkı oranları ilgili Birim Yönetim Kurulunca belirlenir. Bir dersin başarı notu; öğrencinin o dersin dönem içi etkinliklerinden (ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinlikleri) aldığı puanların yüzdesi ve dönem sonu sınav puanının yüzdesinin toplanması ile elde edilen puandır.

(5) Başarı notu, Senatoca belirlenmiş olan esaslara göre harf notuna çevrilir. Harf notları ve katsayıları şunlardır:

Harf Notu
           Katsayısı
AA                          4.0
AB                          3.7
BA                          3.3
BB                           3.0
BC                           2.7
CB                           2.3
CC                           2.0
CD                          1.7
DC                          1.3
DD                          1.0
FF                           0.0

(6) Ders bazında başarı notuna, alt sınır uygulanıp uygulanmayacağı, başarı notunun sınıf ortalamasına katılıp katılmayacağı ilgili Birim Yönetim Kurulu kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir. Başarı notuna alt sınır uygulanan derslerde, başarı notu alt sınırın altında olan devamlı öğrencilere FF harf notu verilir.

(7) Ayrıca, DZ (Devamsız), katsayısı olmayan ve not ortalamalarına katılmayan YT (Yeterli), YZ (Yetersiz), EK (Eksik), MU (Muaf), KL (Kaldırıldı), SD (Sorumlu Değil) ve DV (Devam Ediyor) harf notlu değerlendirmeler de yapılabilir:
a) YT (Yeterli) ve YZ (Yetersiz) notları, ilgili Birim Yönetim Kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla not ortalamalarına katılması uygun görülmeyen derslerde başarının gösterilmesi için kullanılır. Böyle bir derste yeterli başarı gösteren öğrenciye YT, gösteremeyen öğrenciye YZ notu verilir.
b) EK (Eksik) notu, dersin gereklerini zamanında tamamlayamayan öğrenciye verilir. Bu notu alan öğrenci, eksiklerini bir sonraki dönemin başlamasından önce tamamlamak zorundadır. Verilen süre içinde eksiklerini tamamlayan öğrenciye, yeni bir not verilir. Öğrencinin eksiğini tamamlamaması halinde, EK notu o ders için hangi harf notlarının kullanıldığına bağlı olarak FF veya YZ notuna dönüştürülür. EK notu, yerine yeni bir not belirlenene kadar not bildirimi belgelerinde gösterilir, daha sonra gösterilmez.
c) MU (Muaf) notu, dikey ve yatay geçiş ile gelen öğrencilerin önceki Yükseköğretim Kurumu’nda alıp başarmış olduğu ve ilgili Birimin Yönetim Kurulu’nca muaf tutulması uygun görülen dersler için verilir.
ç) KL (Kaldırıldı) notu, programdan kaldırılması ve karşılığı gösterilmemesi nedeniyle öğrencilerin sorumlu tutulmayacağı dersler için verilir.
d) SD (Sorumlu Değil) notu, yapılan ders intibakı sonucu öğrencinin sorumlu olmayacağı dersler için verilir.
e) DV (Devam Ediyor) notu, bir dönemden uzun süreli bir dersin henüz tamamlanmadığı dönemin sonunda, derse devam etmekte olan öğrencilere verilir.
f) DZ (Devamsız) notu, devam koşulunu sağlayamayan öğrencilere verilir. Bu öğrenciler dönem sonu değerlendirilmesine alınmazlar. DZ notu, FF veya YZ notu ile eşdeğerdir.

Not ortalamalar
ı ve ders tekrarı

MADDE 12 
 (1) Her dönem sonunda öğrencilerin başarı durumu, Dönem Not Ortalaması ve Genel Not Ortalaması ile belirlenir. Bu amaçla, kayıt olunan ve not ortalamalarına katılan her dersin kredisiyle o dersten bağıl değerlendirme sonucunda belirlenen harf notunun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin kredilerinin toplamına bölünmesi ile bir not ortalaması bulunur. Bu işlem bir dönem içinde alınan dersler için yapılırsa Dönem Not Ortalaması, o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılırsa Genel Not Ortalaması elde edilir. Genel Not Ortalaması hesaplanırken, tekrar edilen ders bulunması halinde bu dersten alınan en son not dikkate alınır. Not ortalamaları virgülden sonra iki basamaklı olarak gösterilir.

(2) Güz dönemi veya akademik yılsonunda 2,00 Genel Not Ortalamasını sağlayamayan öğrenciye akademik yetersizlik uyarısı yapılır. Akademik yetersizlik uyarısı alan öğrencinin, bir sonraki dönemin sonundaki Genel Not Ortalamasının en az 2,00 olması gerekir. Bu koşulu yerine getiremeyen öğrenci, kayıt yenilediği takip eden ilk dönem, son iki dönemde CC’nin altında not aldığı dersleri tekrar etmek suretiyle Genel Not Ortalamasını en az 2,00’ye yükseltmek zorundadır.

(3) Ders tekrarına kalan bir öğrencinin, tekrar ettiği dönem sonunda 2,00 Genel Not Ortalamasını sağlaması halinde ders tekrarı sona ermiş olur. Ancak zorunlu bir dersten FF, DZ ve YZ notu alan bir öğrenci bu dersi, dersin ilk verildiği dönemde tekrar almak zorundadır.

(4) Dönemlik-kredili sisteme geçirilen bölüm ve programlarda öğrencilerin daha önce yıllık sistemde aldıkları ders ve notların intibakları Üniversite Yönetim Kurulunca kabul edilen Not Dönüşüm Tablosuna (Tablo I/a) göre yapılarak not durum belgesinde (transkript) gösterilir ve Genel Not Ortalaması hesabına dâhil edilir. Yıllık sistemde 50’nin altındaki başarı notları FF harf notu ile gösterilir.

(5) Programdan çıkarılan zorunlu derslerin yerine hangi derslerin tekrarlanacağı ilgili Birim Kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir.

(6) Bir öğrencinin kaydolduğu programı başarıyla bitirebilmesi için Genel Not Ortalamasının en az 2,00 ve aldığı her dersin notunun da en az DD veya YT olması gerekir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Öğretim Süresi, Ders Transferi, Geçiş, Diploma ve Belgeler

Öğ
retim süresi

MADDE 13 
 (1) Öğrenciler, kayıt yaptırdıkları dönemden başlamak üzere ön lisans için dört, lisans için yedi yıl süreyle öğrencilik haklarından yararlanabilirler. Öğrenciler, kayıt yenilemedikleri dönemde öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt yenilemedikleri dönemler azami öğretim süresine sayılır.

Ders transferi


MADDE 14 
 (1) Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri, kaydedildikleri ve bulundukları dönem, bölüm ve programda okutulan derslerin tümünü almak zorundadır. Öğrenciler, Yükseköğretim Kurumlarından (merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemi ile öğretim yapan fakülteler dâhil) daha önce aldıkları ve başardıkları dersler için ders transferi talebinde bulunamaz.

Ge
çişler

MADDE 15 
 (1) Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıtlı olan öğrenciler, her ne sebeple olursa olsun; bu fakültelerin bölüm ve programları arasında geçiş yapamaz.

Diplomalar ve belgeler


MADDE 16 
 (1) Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 ECTS kredilik, lisans programında en az 240 ECTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF, YZ ve DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın ön lisans veya lisans diploması ile öğrencinin sahip olduğu derece ve derecenin düzeyi, içeriği ve işlevi hakkında ayrıntılı bilgi veren Diploma Eki verilir.

(2) Lisans programının ilk dört yarıyılından en az 120 ECTS kredilik ders alarak başarılı olan ve 2,00 Genel Not Ortalamasını sağlayarak, diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler programdan kaydını sildirmek koşuluyla ön lisans diploması alabilir.

(3) Mezuniyet dereceleri diplomaya yazılmaz. Öğrenciye mezuniyetine kadar almış olduğu derslerdeki başarı durumunu gösteren not durum belgesi (transkript) verilir.

(4) Lisans ve ön lisans diplomalarına fotoğraf yapıştırılmaz.

(5) En az 20 ECTS kredilik ders alıp Dönem Not Ortalaması 3,50 veya üzeri olanlar “Yüksek Onur Öğrencisi”, not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olanlar “Onur Öğrencisi” sayılır. Ancak disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile “Yüksek Onur Öğrencisi” veya “Onur Öğrencisi” sayılmaz.

(6) Genel Not Ortalaması 3,50 veya üzeri olanlar “Yüksek Onur Öğrencisi”, “Genel Not Ortalaması” 3,00 ile 3,49 arasında olanlar “Onur Öğrencisi” olarak mezun olur. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen Genel Not Ortalamasını sağlasalar bile “Yüksek Onur Öğrencisi” veya “Onur Öğrencisi” olarak mezun olamaz.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Y
ürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17 
 (1) 19/6/2009 tarihli ve 27263 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) 5/2/2001 tarihli ve 24309 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Programı Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

(3) 1/7/2001 tarihli ve 24449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakültelerin Kredili Sisteme Dayalı Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Y
ürürlük

MADDE 18 
 (1) Bu Yönetmelik 2011-2012 öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Y
ürütme

MADDE 19 
 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.

You can yanıtla, or önceki from your own site.

230 Yorum to “Aöf Sistemi Değişti! Aöf Kredili Sistem Nedir?”

 1. aslann diyor ki:

  bu sistemin tanıtımının daha açık şekilde yapılması ihtiyacı duyulmaktadır. Açık Öğretim Kamu Yönetimi Bölümü mezunu biri olarak bu sistemin üniversite seçimi yapacak olan tüm gençlere daha sade ve anlaşılır bir biçimde aktarılması gerektiğini düşünüyorum.

 2. emree diyor ki:

  yönetmelık hükümleri gayet acık ve mantıklı.
  biraz okursanız anlarsınız. genel ortalamanız 2 nın ustunde olacak. eger altına duserse bır donem daha sans verıyorlar ustune cıkarabılmenız ıcın. olmazsa sonrakı donem derslerını alamıyorsunuz ortalamanızı 2 ustune cıkarana kadar.

 3. gonca diyor ki:

  kredili sistem ve yıllık sisteme dahil olan bölümleri daha ayrıntılı ve anlaşılır açıklanması gerekmektedir.Zira böyle herkesin kafası karışmış bulunmaktadır.Kayıt yenileme tarihlerine gelince her sitede farklı tarih bulunmaktadır.Bu duruma müdahale edilmesi gerekmektedir ve doğru kaynaklardan doğru bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır.ilgililere duyurulur.

 4. fatma diyor ki:

  iyice kafam karıştı sanırım 17 ekimde netleşecek herşey. sınıfımı geçemedim ***şu kredili sistem derdime derman olsa kaybettiğim zamanı geri kazansam ne iyi olur.1.sınıfı tekrar etmeden sene kaybetmeden kedilerimi yüksek tutarım. bir umut iştee…

 5. elif diyor ki:

  yaa peki bu yeni yönetmelik eski öğrencileri nasıl etkileyecek? yani açıköğretim 3.sınıf,4.sınıf öğrencileride dahil mi bu kredili sisteme.bi açıklık getirin…:(

  • KEMAL HOCA diyor ki:

   hayır sızı tabıkıde etkılemıyor aynı sekilde vize final gibi yapılacak ama o dersin toplma kredi sayısını alıp gececeksınız…korkmanızagerek yok çalişmaya devam saygılarımla prof.dr kemal dınç

   • efendy diyor ki:

    kemal hocamız konuya pek hakım olmayısınızdan dolayıdırkı 3.ve 4. sınıfların etkılenmıceyı anlamına varan bır cevap yazmıssınız malesef hangı sınıf olursa olsun 2012-2013 eğitim yılında kayıt yenilen her öğrenci yeni sisteme tabi tutulacaktır.(pilot uygulama yapılan bölümlerdeki öğrencilerden de ek bilgi isterseniz bu yorumumu doğruluyacaktır)

 6. punisher diyor ki:

  tam boncuk bi durum gibime geliyo ya, hayırlısı…

 7. mithat diyor ki:

  ben ıkı yıllık okuyorum bıtmesı lazımdı bu yıl tek ders kaldı ve 3. yılımı okuyacam . bu sıstem benı nasıl etkileyecek pekı? tek donemde bıtecek mı yanı benm okul?*

 8. ecitah aydın diyor ki:

  cok karıştrdım ya kayıt yenilemek için bankaya ödeme yapmadan önce ders ekle-silm ide mj geldi acık ögretmden off ya ben yatırdım amaa.((( napcam şimdi : ( şuan ne yapmalıymm kredili sistem suan tüm kredimi çekti tüketti…

 9. yasmin diyor ki:

  teorik kredi ve uygulama kredi nedir bilen var mı edebiyat okuyorum bir de e-ödev diye birşey okudum ama nedir bu ya karmakarışık olmuş

 10. hakan diyor ki:

  ben bu yıl iktisat 4. sınıfa bir dersten sorumlu geçtim.değişen bu sistem bizi de alakadar ediyor mu? yoksa yeni kayıt olacaklar için mi gecerli?

 11. dilek diyor ki:

  bence AÖF – açık öğretim lisesi sitesini kontrol ederek kişileri daha net bilgilendirmek amacı ile anlaşılır bir dil kullanmalı.inanın anlaşılır değil.4.sınıf okuyorum.3.sınıftan 1 dersim var. 4.sınıftan 4 dersim var.ücreti yatırdık.ders seçemedik.kişisel sayfamda gelecek dersleri ve alması gereken ders notları belirtilmeli.2 ders yazılmış ilerisini göremiyoruz.bu nasıl olacak.kimsenin birşey bildiği yok.büro dahil anlaşılır bi,rşey söyliyemiyor.öğrencinin kişisel sayfasında bunlar net belirtilmeli diye düşünüyorum.herkese başarılar dilerim.

 12. Bedevi diyor ki:

  Kayıt yenileme tarihini yaptığım hata sonucu geçirmişim.2012 Bahar döneminde kayıt yenileme yaparak tek dersimi verebilir miyim?Cevaplarınızı bekliyorum.Lütfen yardımcı olunuz!

 13. merve diyor ki:

  ben ikinci üniversite imkanından yararlanarak, radyo ve tv programcılığını seçtim kaydımı yaptırdım. bilenler için belki komiktir ama dönemlik miyim yıllık mıyım bir bilgim yok yardımcı olabilecek olan var mı ?

 14. siya diyor ki:

  aklım ve dunyam kararmışbenim gibi yuzlerce malukatlar vardır. ne yapacagımı .şaşırmış durumdayım.bundan önce açık öğreti de okuyor dum ancak kaldığım tek vede kabusum olan fransızca dersinde kalıyor bir türlü veremiyor .ve bu kabusla yatıp kalkıyorum beni kurtaraca bir yuce bir guce ihtiyacım var. inşallah bu kabusum bir anönce biter ve bende derin bir nefes alırım.

 15. katippp diyor ki:

  ben aof adalet okuyorum kredili sisteme geçince derslerin adıda değişmiş şimdiki derler önceki derslerden hangisine karşılık geliyor acaba…

 16. mehmet diyor ki:

  anladıgım kadarıyla kredili sistemde not ortalaması; 2.00 gecer ise alttan olan dersi (dd,dc)olan dersi geçmesi durumudur…kolay düşündügünüz derslerin ortalamasını yuksek tutarak diger zor dersleri dd ile gecerseniz bi ust sınıva geçebilirsiniz…

 17. EDEBİYATCİ diyor ki:

  YA BEN EDEBİYAT OKUYORUM LİSANSLARDA EĞİTİM SÜRESİ SINIRI KAÇ YIL MESELA 7 YILI GEÇER VE HALA VEREMEDİGİMİZ DERS OLURSA NE OLUYO?

 18. betül diyor ki:

  bedevi: kayıt yenileme tarihini geçirdiysen şubatta kayıt olabiliirsin 13-24 şubat

 19. alemdar diyor ki:

  1.Çan Eğirisi Getirildi.

  •Şuana kadar uygulanan sistemde başarınotu sınırı vardı. Bir öğrencinin vizeden aldığı notun yüzde 30′u ve final notunun yüzde 70′i alınarak ortalaması bulunuyordu. Bulunan ortalama yüzlük sistemegöre 50 ve üstü olduğu takdirde öğrenci o dersten başarılısayılıyordu. Yeni sistemdenise bu kural kaldırıldı ve çan sistemigetirildi. Yani artık bütün öğrenciler birbirlerini etkileyecek. Sınavdan alınan notların tamamına göre bir Bağıl Değerlendirme Sistemi bulunacak. Yani o dersten alınan notlar yüksekse yüksek bir ortalama, düşükse düşük bir ortalama bulunacak. Böylece zor derslerden geçmek için artık enaz 50 almak gerekmeyecek. Bu başarı düşük öğrenciler için bir avantaj gibi gözüküyor.
  2.Dönem ve Genel Ortalama En Az 2.00 olacak.

  •Bir öğrenci bundan sonra her dönem ve yıl sonu itibari ile not ortalamasını 2.00 ve üstü tutmak zorunda kalacak. Bir dönem veya yılsonu ortalaması 2.00′ın altında olan öğrencilere Akademik Yetersizlik Uyarısı yapılacak. Akademik yetersizlik uyarısı alan bir öğrenci, bir sonraki dönemde Genel Not Ortalamasını 2.00′ın üstüne çıkarmak zorunda kalacak, aksi takdirde üst sınıfa geçemeyip başarısız olduğu derslerin tekrarını yapacak.
  3.Avrupa Kredi Transfer Sistemi getirildi.

  •Bu yeni yönetmelik önümüzdeki eğitim-öğretim yılından geçerli olacağı için şuan itibari ile açıköğretimde okuyan öğrencilerin dersleri, notları ve durumları Avrupa Kredi Transfer Sistemine göre yenilecenek ve yeni sisteme uyarlanacak.
  4.Her dönem için ayrı ayrı birer vize ve final sınavı yapılacak.

  •Açıköğretimde şuana kadar uygulanan sistemde bir yıl boyunca nisan ve mayıs aylarında bir vize ve bir final sınavı yapılıp, öğrencilerin başarı durumları bu iki sınavın ortalaması ile belirleniyordu. Yeni gelen sistemde ise artık öğrenciler, örgün eğitimdeki öğrenciler gibi bir dönemde 2, yıl boyuncada 4 sınava girmiş olacaklar. Her dönem için ayrı ayrı bir vize ve bir final sınavı yapılacak.
  5.Bütünleme Sınavları Kaldırıldı.

  •Yeni gelen yönetmelik gereği artık bütünleme sınavları yapılmacak. Pek çok öğrenci için bütünleme sınavı bir can damarı iken, artık bütünleme sınavına girip, derslerinden başarılı olma, bir başka deyişle sınıfı geçme şanslar ellerinden alındı..

  1.Üstten 45 krediye kadar ders alınabilecek.
  Bir öğrenciye her dönemin başında üniversite yönetimince en fazla 30 kredi olmak üzere okuması gereken dersler verilecek. Ama başarılı öğrenciler isterlerse eğer kendi dönem dersleri haricinde üsttende ders alabilirler. Bir öğrenci istediği takdirde 45 krediye kadar alıp, okulunu erken bitirme şansına sahip olacak.

  Üstten ders almak için bilinmesi gereken bir durum var, o da ancak birinci sınıfı bitirdikten sonra üstten ders-kredi alınabileceği! Üniversite yötemi tarafından alınan karar gereği, öğrenciler kayıt yaptırdıkları ilk yıl üstten der alamayıp, sonraki yıllar için ancak bir üst dönemden der alınabilek.

  1.Sınav Uygulama Kuralları dahada katılaştırışdı.

  •Üniversite yönetimi geçen sene yaşanan kopya skandalları sonrasında açıköğretim sınav uygulama esaslarını çok katılaştırdı. Sınava girmek için gerekli evraklardan sadece bir tanesi bile eksik olanlar sınava alınmayacak ve sınav kitapçığından bir sayfa bile eksik olursa adayın sınavı iptal edilecek.

  1.Başarı Notu ve Harf Notu Katsayısı Uygulaması
  Öğrencilerin sınavlardan aldıkları notlar çan eğrisi sonrası ortalamalara dönüşecek ve bu ortalama ile elde edilecen başarı notu HARF KATSAYISINA dönüştürülecek. İşte harfler, anlamları ve katsayıları:

  AA= 4.0AB= 3.7

  BA= 3.3

  BB= 3.0

  BC= 2.7

  CB= 2.3

  CC= 2.0

  CD= 1.7

  DC= 1.3

  DD= 1.0

  FF= 0.0

  Haber Kaynak Adresi: http://www.ilketkinlik.com/

  • ibrahim diyor ki:

   arkadaşlar biri yardımcı olabilir mi? ben iktisat fak. maliye okuyorum 2. sınıftayım ama alttan matematik kaldı ben kredili sistemde onu vermek zorunda mıyım yoksa 3. sınıftan ders alabilecek miyim.. cevap atarsanız çok memnun olucam..

 20. umitSIZ diyor ki:

  sosyoloji 3.siniftayim 1. siniftan beri tarihten gecer not alamiyorum bu senede SADECE tarihten kalirsam 4.sinifa gecemeyecek miyim nooolur bilgisi olan cvp yazsin LUTFEN!!!…

  • Burak diyor ki:

   1. sınıftan dersin olduğu halde nasıl 3. sınıfa geçtin anlamadım. Ama alttan dersin varsa bir üst sınıfa geçemezsiniz benim bildiğim.

 21. melike diyor ki:

  Ne kadar karışık bir durum bu işin içinden bir türlü çıkamadım. Dersler nasıl hesaplanacak bu yılın derslerini vermeden nasıl gelecek yılın derslerini alabiliyorum…

  • iboo diyor ki:

   normal üniversite sistemini uygulamaya çalışmışlar anlaşılmayacak bişey yok o dersi istediğin zaman verirsin veremediğin süreç okul bitmez….

 22. Ben, daha önceki sistemde 2006 yılında 4 yıllık AOF İktisat/kamu yönetimi bölümünü bitirdim, 2011-2012 öğretim döneminde AOF 2 yıllık Adalet bölümünekayıt yaptırdım. Şu anki dönemlik-kredili sistem benim çok işime geliyor, mesela zor ders olarak ingilizce dersi rakam olarak notum düşük, ancak harf olarak geçer bir harf notu aldım, diğer derslerimin ortalaması yüksek olduğu için 3′e yakınbir genel not ortalamam var, yani eski sistemde çok zor geçebileceğim ingilizce dersinden şimdi kolayca geçtim. Bu çok iyi. Bir de ikinci dönem yani, 13 Şubatta bir üst dönemden ders-kredi alabileceğim, tabi parayı(250,00 TL’yi)yatırmadan. Daha sonra ki dönem de 15 üst dönemden kredi alırsam, bir dönem erken mezun olabileceğim anlamına gelir. Ben böyle anlıyorum. Yanlışım var mı? Ne dersiniz. ÇOK İYİ BU DÖNEMLİK-KREDİ SİSTEM, İYİ ANLAR, İYİ KULLANIRSANIZ, SİZİN ELİNİZDE..!

 23. CİHAT diyor ki:

  ben adalet 2 sınıftayım genel net ortalamam 2,16 ama bir dersim ff bu dersi bahar döneminde alabiliyormuyum

  • elbette alabilirsin, hiç ff dersin kalmayana kadar dönem dönem ff olan dersleri alacaksın, ne zaman ki geçer harf notuna bunları çevirip, ortalaman da 2,00′ın üzerinde olursa o zaman diploma alacaksın.Senin son şanbın bu bahar dönemi, aksi halde yoktan bir dönem daha uzayacak, yeniden harç tabi zamlı tarifeden…

 24. toygun diyor ki:

  şu anadolu unıversıtesının ders transfer ya da muafşyet yaptırmama ınadını anlamış değilim ya, tam bir ortaçağ zorlaması. bu modern çağda bide modern yönetimden falan bahsederler. bir sene önce geçtiğin dersi saymıyorlar. saçmalık

 25. mrw2 diyor ki:

  Benim güz dönemş not ortalamam 3,46 onur belgesini bu dönem içinmi alabiliyorum yoksa yaz dönemşde bitincemı alabileceğim?

 26. tekin diyor ki:

  ben şuan işletme 3 sınıf tayım seneye 4, sınıfa geçisim kesin benim kaç kredi almam lazım yeni sistemte lütfen bilgi verirmisiniz

 27. pelin diyor ki:

  kamu yönetimi 4. sınıfta olan birisi dönemsellik kredili sisteme göre 2. sınıftan kalan derslerini alabilir mi yoksa 3.sınıf tekrar mı yapar?

 28. hasan diyor ki:

  ben ingilizceden 50 alırsm harf notum ne olacak bunun hesaplaması nasıl yapılıyor acaba

 29. oya diyor ki:

  ben işletme 4.sınıf ögrencisiyim 1 dersden kalsam kredili sistemde nasıl olur acaba bilgisi olan varmı

 30. serpil diyor ki:

  iyi günler ben 3.sınıf öğrenciyim seneye 4 peki biz ne olacaz kredilimiyiz normalmiyiz krediliysek ilk dönem okulumuz biticekmi? yoksa 2 dönemmi ders alıcaz buda bizim için haksızlık görünüyor çünkü ders sayısı 14 e çıkmış olacak yada 1.dönem mezun olabilecekmiyiz bilgilendiriseniz sevinirim iyi günler

  • Burak diyor ki:

   Evet kredili sisteme geçecek herkes. Mantık şu olacaktır diye düşünüyorum. Örneğin, iktisat teorisi dersinde 20 ünitelik bir dersten ara sınavda 10 üniteden sorumlu oluyoruz. Kredili sistemde ise 10 ünitelik kısım iktisat teorisi-1 diğer 10 ünitelik kısım ise iktisat teorisi-2 olacak diye düşünüyorum. Kısaca yarım dönemde mezun olmayacağız diye biliyorum.

 31. acaba diyor ki:

  staj zorunluğu var mu?

 32. m.ali diyor ki:

  ya 2.00 notu kac der den gecin ce alınıyor yardımcı olurmusunuz

  • Burak diyor ki:

   Toplam derslerinizin notlarının ortalaması 2.00 olması halinde FF notu olan dersleriniz dışında derslerden geçmiş olursunuz.

 33. ercan diyor ki:

  ben 3 üncü sınıf ögrencisiyim seneye 4 e gectiğimizde normal senelik olarak aldığımız dersleri 7 tane oluyordu ve nisan haziran aylarında vize ve finali oluyorduk Bu dersler dönemlik kredilik sistemde 7 dersi 1, 2 olarak mı ayrılacak yoksa ilk dönem alıp hepsini verirsek mezun olabilecekmiyiz ?

  • Burak diyor ki:

   Hepsini aynı dönem alıp verme değilde dersleri bölerek 2 döneme yayacaklar diye biliyorum. Keşke senin dediğin gibi olsa yarım dönemde bitirebilsek ama öyle bir durum söz konusu değil.

 34. hilal diyor ki:

  aöf kredili sistemden örgün eqitime geçiş var mı? bana birz bilgi verir misinz arkadşlr?

 35. aöf diyor ki:

  1.sorum ben yıllıkda Okuyorum… yıllıkdan okuyup krediye geçenler ders ekle sil yapabilceklermi? 2.si kalan dersleri 2 döneme bırakabiliyormu yoksa aynı dönem vermek zorundamı üst dönemden ders seçebiliyormuyuzzz????

  • Burak diyor ki:

   Sorularının tam cevaplarını Aöf daha yanıtlamadı diye biliyorum. Ama kesin ve doğru bilgi için bürona danışman da fayda var.

 36. ibrahim diyor ki:

  arkadaşlar,işletme 2.sınıftayım 1.yıldan matematiği 2 yıldır geçemiyorum. peki bu senede geçemezsem. önümüzdeki yıl kredili sistemde benim durumum nasıl olur. 3. sınıfa geçebilirmiyim…….

  • Burak diyor ki:

   3. Sınıfa maalesef geçemezsin. Ancak 3. sınıftan ders alabilir misin bilmiyorum onu bürona bir sor istersen.

 37. okan diyor ki:

  Ben yıllık bir programda öğrenciyim. Şimdi Açıköğretim Akademik Takvimine baktım. 8 Eylül 2012 tarihinde bütünleme var diyor. Yani şimdi ben 8 Eylül’de kaldığım dersten bütünlemeye girebilecek miyim?

  Kısacası bütünlemenin kalkması bu seneden değilde gelecek seneden itibaren mi geçerli olacak?

 38. husnu diyor ki:

  şimdi ben 4. sınıf işletme ye geçtim bu sene. hangi dersleri almam gerekli bitirmem için ? kaç ders alıcam belli mi dir.

 39. firdevs diyor ki:

  ben bu sene mezun oluyorum eylülde iktisata geçmeyi düşünüyorum bugün büroya gittim ders ünitelerinin azalacagını söylediler dersler değişecekmi yoksa bölünecenkmi anlamadım açık konuşmak gerekirse görevlilerinde bu konuda cok bilgili olduklarını sanmıyorum birilerinin mantıkoı bir açıklmama yapması gerekiyor dicem ama bu sistem bu yüzyılda bu haşe geldiyse söyleyecek bişi bulamıyorum saygılar…

  • Burak diyor ki:

   Bende bölünecek diye biliyorum. Diğer arkadaşların sorularına verdiğim cevaplarda açıklama mevcut.

 40. bekir diyor ki:

  arkadaşlar ben tarım bölümünde okuyorum tek alamaca dersim kaldı almaca 1 ve almanca 2 diye aldım almanca1den geçtim almanca2 den ilk sınav 60 ama ikinci 40civarında geliyor genel ortalamam 2,83 geçmem diplama alma ihtimalim varmı…

  • Burak diyor ki:

   Siz sanırım kredili sistemde okuyorsunuz. Not ortalamanız 2 üzeri ise o dersinizi de geçebilmeniz gerekiyor. Tam doğru cevabı almak için Aöf Bürosuna sormanızda yarar var.

 41. TUBİTO diyor ki:

  ben işletme 4. sınıf öğrencisiyim. alttan finansal yönetim dersim var 4. üncü sınıftan da muhasebe denetim ve mali analiz dersim kaldım tahminimce bu iki dersten büte kalıyorum. eğer sınıfı geçemezsem kredili sistemde ders almam gerekli mi nasıl olacak ne yapacağız bilgi verirseniz memnun olurum. tşk ederim iyi çalışmalar arkadaşlar.

 42. ayşe barçin diyor ki:

  kredili sistem öncesi geçmiş olduğum derslerin kredisini nerden öğrenebilirim kaç kredim var öğrenmek istiyorum.

 43. senem diyor ki:

  ben okul öncesi 3. sınıf öğrencisiyim geçen yıl krediliye geçtik fakat bu sene ilk dönem 42 kredi denk geliyor 2. dönemde 49 yani 4 kredilik bir ders için 1 yıl okulum uzayacak keşke yaz okulu uygulaması falan olsa negüzel olur

 44. cheko diyor ki:

  mrb ben 3 sınıftayım 1. sınıftan ve 3. sınıftan bütün derslerimi verdim 2. sınıftan tek dersim kaldı kredili sistemde 4. sınıftan ders alabilecekmiyim??

  • Burak diyor ki:

   Maalesef geçemezsiniz. Üst sınıfa geçebilmeniz için 2 alttan dersinizin kalmaması gerekli. Örnek olarak: 1. sınıftan dersi olan 3. sınıfa geçemez, 2.sınıftan dersi olan 4. sınıfa geçemez.

 45. tgba diyor ki:

  ben adalet 1.sınıf öğrencisiyim her iki dönemdede malesef not ortalamam 2nin altında ben bu durumda 2.sınıfa gecemiyormuyum 3 dersim 2.donemde ff yoksa onlarımı alttan almak zorundayım lütfen bilgi verirseniz sevinirim.

  • Burak diyor ki:

   Geçer notta olan derslerinizden geçersiniz. Eğer krediniz var ise 2. sınıftan ders alabilirsiniz. Ancak 2. sınıfa tamamen geçemezsiniz diye biliyorum. Net bir bilgi için Aöf’ün sitesinden sorabilirsiniz.

 46. çilem diyor ki:

  ben uluslararası ilişkiler 2. sınıf okuyorum. 4 dersten bütünlemeye kaldım.eğer geçemezsem hepsini seneye kredili sistemde mi alıcam o dersleri

 47. ceydaa diyor ki:

  mrhb ben 2yıllık örgün muhasebe okuyorum, fakat 2 dersım kaldı okulum subata uzadı subatta bıtıyo.bu sürecte aöf 3e dıkey gecıs yapabılıyormuyum.
  bi arkdasım yapılabılıyor gıbı bıseyler söyledı eger yapılıyorsa ona göre gecıs yapıcam sene kaybım olmaması için.yardımcı olursanız sevınırım

  • Burak diyor ki:

   Cevabını tam olarak bilmediğim için yanlış yönlendirmek istemem. Ancak kayıt döneminden önce okulunuzun bitmesi gerekli olduğunu düşünüyorum. Sonuçta siz Şubatta örgün eğitimi bitireceksiniz ancak Aöf ilk sınavları Aralıkta olacak. O nedenle kayıt yaptıramaya bilirsiniz. Tam doğru bilgi için Aöf sitesinden soru olarak sorabilirsiniz.

 48. ceydaa diyor ki:

  peki tesekkur ederim

 49. ceydaa diyor ki:

  tesekkur ederim

 50. cemal diyor ki:

  arkadaşlar bir sorum olacak:::: şimdi biz bu yıl normal sistemde okuyoruz
  2012 2013 kayıt yenilemede kredili sisteme geçiyoruz.ama benim kafama takılan eski dönem notlarımız harfe dönüşecekmi? dönüşürse 3 zayıf versa yani eski sisteme göre bir üst sınıfa geçebilirmiyiz yoksa o 3 zayıfı yine eski sistem içindemi değerlendirecekler..teferuatı biliyorum işte klasik dno:2.00 gno:2.00 olursa dc dd cd şartlı geçer felan…

  • Burak diyor ki:

   Öncelikle tebrikler çok güzel bir soru :) Tam net cevabını bilmiyorum ancak bildiğim kadarıyla cevaplayacağım, kalan 3 dersin harf notlarına dönüşür ve sen yine bulunduğun sınıfta kalırsın. Fakat bu sistemin bir güzel yanı sınıfta kalsan bile size verilen ders kredi kadar ders alabilmeniz. Yani diyelim ki 2. sınıftasınız 3 dersten kaldınız, bu nedenle 3. sınıfa geçemiyorsunuz ancak ders kredi hakkınız olduğu için 3. sınıftan krediniz yetene kadar ders alabileceksiniz. Daha detaylı ve net bir bilgi için AÖF sitesinden veya AÖF bürolarından bilgi almalısınız.

   • cemal diyor ki:

    ya ortalama tutuyorsa eski sistemdeki ders notlarım dc dd cd şeklindeyse yani yeni sisteme geçince yinede bir üst sınıfa geçemiyormuyum? teşekkürler

 51. kaptan diyor ki:

  benim sorum ;

  1. ders sayısı kaç tane olacak ;

  2. ortalama türkiye genelimi alınacak ;

  3. kredili sistem de bütün derslerden dd alındıgı zaman 2:00 yapıyor

  deniliyor doğrumu ;

  4. diyer sisteme göre kredili sistem zormu kolaymı ;

  • Burak diyor ki:

   1. Ders sayıları aynı olacağını biliyorum.
   2. Bu sorunun cevabını tam bilmiyorum, üzgünüm.
   3. DD dediğiniz not 1.0 geliyor. Derslerin ortalaması 2.00 oluyorsa dd olan dersten geçebilirsiniz.
   4. Aslında bu sorunun cevabı uzun sürer bunun için yeni bir yazı hazırlıyorum. Sitemizi takip ederseniz bu soruya cevap bulacaksınızdır.

 52. kaptan diyor ki:

  UNUTMADAN ;

  BİDE KİTAPLAR DEYİŞİMORMUŞ ;

  KİTAPDAKİ MÜFREDAT MI DEYİŞİYOR YOKSA BU ;

  YTL TARZI VEYA ESKİ TL GİBİ SAYISAL DEYERLERMİ GÜNCELLENİYOR ;

  • Burak diyor ki:

   Evet kitaplar değişiyor. Anadolu üniversitesinin verdiği kitaplar eskisi gibi büyük ve detaylı olmayacak aynı özel eğitim gruplarının ki gibi özet ve daha küçük olacak.

 53. serdar fidanci diyor ki:

  Selam arkadaslar ben bu yil alttan ders birakmadan isletme 3. siniftan 4. sinifa gectim dikey gecis yaptigim icin 6 ders ten sorumluydum 3.sinifta. bu yil kredili sisteme gececekmis 4 .sinifta ek ders alacakmiyim detayli bilgilendiren bir arkadasimiz olursa sevinirim simdiden tesekkurler .

  • Burak diyor ki:

   Öncelikle tebrikler :) Sorunuzun cevabı ise hayır ek ders almayacaksınız 4. sınıfta hangi ders var ise o dersleri alacaksınız.

 54. ömer diyor ki:

  ya arkadaşlar açıkcası ben pek bişey anlamadım.ben bu sene kamu 3.sınıfa geçtim ders kaydı nasıl olcak.biri tam anlımıyla açıklayabilirmi.teşekürler

  • Burak diyor ki:

   Kısaca açıklayayım; her bölümün her sınıfın öğrencisinin alabileceği ders kredisi belli siz bu krediyi aşmadan derslerinizi seçip kayıt yaptıracaksınız. Eğer siz alttan bütün derslerinizi geçtiyseniz zaten o konuda sıkıntı yaşamazsınız merak etmeyin.

 55. uygur diyor ki:

  bildiğimiz örgün öğretim gibi olmuş tek kötü yanı bütler kalkmasaydı iyiydi

 56. kaptan diyor ki:

  Benim anlamadığım bir şey var. Biri bana yardımcı olursa sevinirim. Şimdi kredili sisteme geçilmeden önce yıllık sistemde biz bir yılda 6 ders alıyorduk. Ben dgs ile geldim. gelmeyenler 7 alıyordu sanırsam. Kredili sisteme geçince güz dönemi bahar dönemi diye ayrılacak. Tamam bunu anladım her dönem kendi içinde vize final yapacak bunu da anladım Not ortalaması 2.00 ın altında kalanlar sınıfta kalacak yada CC nin altında not aldığı bütün derslerden sorumlu olacak. Bunu da anladım Anlamadığım tek şey biz bir dönemde 6 ders alıyorduk. Şimdi ilave dersler gelip ders sayısını mı çoğaltacaklar yoksa ünite sayısını mı bölüp 2 dönem yapacaklar Mesela Güz dönemi bir dersin 1-8 unıte arasından mı yapılacak ? Yoksa tamamen farklı olup ilave dersler mi gelecek. Biri bana bu sorumun cevabını verirse çok makbule geçecek.

  • Burak diyor ki:

   Bu konu ile ilgili tam net bilgiye sahip değilim ancak ben ünitelerin bölünerek misal İktisat 1 – İktisat-2 şeklinde olacağını biliyorum.

 57. [...] nasıl olacak? Örgün eğitimdeki gibi harf notları alınacak. Notlar ve değerlerini daha önce http://www.mycafem.com/aof-sistemi-degisti-aof-kredili-sistem-nedir.html paylaşmıştık. İsteyen buradan notları [...]

 58. abdullah diyor ki:

  merhaba, muhasebe bölümü 2. sınıf öğrencisiyim ama bu sene 4. yılım. 1. yıldan matematik ve ingilizce derlerimle 2. sınıfa sorumlu geçtim. şimdi toplam 8 dersim var kredili sistem beni nasıl etkileyecek inanın kafam allak bullak oldu .. bana yardım edin. okuma hakkım biter mi yoksa devam edebilirmiyim offfff :(

  • Burak diyor ki:

   Okuma hakkının bitme gibi bir durumu yok bu sistemin. Sorunu tam olarak sorarsan yardımcı olabilirim.

 59. ibrahim yılmaz diyor ki:

  arkadaşlar ben işletme 4 sınıf ogrencısıyım eskı sısteme gore iki yıl üst üste kaldıgınızda okuldan atılıyodunuz ben

  4 sınıfın bu yıl ıkıncısındeyım ve 3 tane dersım kaldı butunleme sınavında gecemessem kredili sistemden yıne 4 ten devam edebılcekmıyım
    

 60. Zehra diyor ki:

  Mrb ben 2. Yillik bolumu bitirdikten sonra isletme bolumune kayit yaptirdim ve intibak derslarini aldim 2009 yilinda 2. Sinif okumus oldum ve 3.sinifa tek dersten sorumlu gectim. 2010 yilinda sistem degisti yeni baslayanlar intibak derslerinide 3. Sinifta aldilar. Ben 3. Sinif derslerinden 2 bute dersim kaldi ve 2.Sinif intibak derslerinden tek dersim yine bute kaldi .bu durumda  butte kaldigimi dusunursek 4. Sinifa gecebilecekmiyim! 2010  sitem degismesi 4. Sinifa gecmemi saglayacakmi????

  • Burak diyor ki:

   Soru biraz bilmece gibi olmuş :) 2. sınıftan dersiniz var ise 4. sınıfa normalde geçemezsiniz. Kesin net bilgi için Aöf bürosuna danışınız.

 61. amann diyor ki:

  1sınıf genel not ortlamam 2.50 olsun ff yok
  2.sınıf ise 1.50 olsun ve ff yok DDler olsun.şimdi genel no ortalamam iki sınıfta dikkate alaınarak 2.5+2.50+1.50+1.50=8/4(dönem)=2 mi olur yoksa her sınıf GNO kendi içinde mi hesaplanayor.

  • Burak diyor ki:

   Her sınıf kendi içinde hesaplanıyor. Sizin dediğiniz gibi olsa geçmiş dönemdeki aldığımız notlarında dönüştürülmesi gerekecekti.

 62. ecrin diyor ki:

  aof adalet bölümü okuyorm 2. sınıfa geçtm bu bölümde staj uygulaması var mı ?teşekkrler

  • Burak diyor ki:

   Konu ile ilgili tam bir bilgiye sahip değilim. Bu konuyu Aöf bürosuna iletirseniz daha sağlıklı olur.

 63. amann diyor ki:

  hocam bu noktada netmiyiz .hesaplanmış örnek var mı? aöf büroları cvp veremiyor.Farklı bir formda admin şu cebabı verdi :

  Genel not ortalaması dönem not ortalamalarının toplanıp bölünmesiyle bulunur. Sizin yaptığınız şekilde hesap olmaz. Zaten genel not ortalaması en son ortalamadır ve hiç bir şeye bölünmez. Her dönemin sonundaki genel not ortalamanız sizin en son genel not ortalamanızdır. Mezun olacağınızda da en son genel not ortalamanıza bakılarak 2,00 üzeri ise koşullu dersleri geçirecekler…

 64. kaplan diyor ki:

  AÖF İŞLETME SON SINIF TEK DERSE GİRECEM TUT Kİ KALDIM KREDİLİ SİSTEME NSL GİRECEM TEK DERSLEMİ YOKSA DERS ALARAKTAN BİLGİLERİNİZ İÇN ŞİMDİDEN TŞKLER

 65. Selim Yetişkin diyor ki:

  3.sınıf işletme okuyorum. Hazırlık sınıfı da kaldırıldı. 

   Sorum şu.
  1-Hazırlık sınıfı dersleri artık 3.sınıf dersleri olarak mı sayılıyor ? 
  2-Benim 3 tane zayıfım var. Bu 3 zayıfla kredili sistemle üst sınıfa geçebiliyor muyum ? Sınıf geçmekten kastım önümüzdeki sene mezun olmak istiyorum. Yani tüm dersleri alabilirmiyim. Kredim yeter mi ?
   

  • Burak diyor ki:

   Bu konu ile ilgili yorumlarda bir arkadaşımız yazmıştı. Ben hatırlayamadım bakarsanız bulabilirsiniz sanırım.

 66. LEYLA diyor ki:

  BEN 2 YIL ÖRGÜN OKUDUM ŞİMDİ 3.SINIFTAN AÖFDEN DEVAM ETMEYİ DÜŞÜNÜYORUM AYRICA KREDİ ALIYORDM KREDİM AÖFEDE DEVAM EDR Mİ ETMEZ Mİ BİLMİYORUM BEN LİSANS TAMAMLAMA TARİHLERİNDE Mİ KAYDIMI YAPTIRACAM ?

  • Burak diyor ki:

   Krediniz Aöf’te devam eder mi bunu kredi aldığınız kurumdan öğrenmeniz gerekli ancak ben aöf okuyup ta kredi alan öğrenci duymadım. Siz yinede araştırın. Lisans tamamlama tarihleri daha belirlenmedi belirlenince sitemizden bilgilendirme yaparız. Siz sitemizi takip etmeye devam edin.

 67. ahmet diyor ki:

  burak hocam merhabalar böyle bir sitede aöf yetkililerinin vermediği bilgileri bize verdiğiniz için çok teşekkür ederiz.benim sorum şu ben 2 yıllık bankacılık okuyorum bennim 1. sınıftan sadece matematik dersim kaldı bütünlemedede veremezsem bu dersi kredili sisteme geçişte benim durumum ne olacak? işallah bu dersin yanına bana tamamlama dersi adı altında bir ders vermezler.

  • Burak diyor ki:

   Rica ederiz Ahmet. Yanılmıyorsam 100 e yakın yorum aldım ancak ilk teşekkür eden sensin sanırım. Soruna gelince, o dersi kredi sistemde alacaksın yani dönemli olarak matematik-1 ve matematik-2 şeklinde olacaktır. Tamamlama dersi adı altında ders verildiğini sanmıyorum.

 68. ahmet diyor ki:

  hocam ben 2 yıllık okuyorum bütün derslerimi verdim sadece alttan 1 dersim matematik dersim kaldı.benim kredili geçişteki durumum ne olacak bazı arkadaşlar matematik dersi yanında birkaç ders tamamlama dersi verilecek diyor öyle olursa bizlere haksızlık yapılmış olmaz mı. ben o zaman fazla ders almış olmuyormuyum.

  • Burak diyor ki:

   Bir önceki sorunda bu konuyu açıkladım onu okursan sevinirim. Ama tekrar edeyim tamamlama dersi diye bir şeyi ilk kez duyuyorum böyle bir haksızlık olacağını sanmıyorum.

 69. necati diyor ki:

  Yeni sistemde sınavlar 2 dönem halinde 4 sınav olacakmış.Peki eski sistemdeki gibi ara sınavda mesela: 8 üniteden sorumluyuz final sınavındanda tüm ünitelerden sorumlu oluyorduk.Yeni sistemde’de final sınavından bütün ünitelerdenmi sorumluyuz

 70. Serkan diyor ki:

  DERS AS YS BS BAŞARI 2011-2012 3155 – İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 83 40 – 53 G4193 – İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 80 83 – 82 G4195 – MUHASEBE DEN.VE MALİ ANALİZ 73 57 – 62 G4200 – SERMAYE PİYASASI VE FİN.KUR 67 50 – 55 G4201 – STRATEJİK YÖNETİM 83 60 – 67 G4202 – GİRİŞİMCİLİK 73 73 – 73 G4459 – ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK 50 40 – 43 KKredili sistemde olsam bu sene bu notlarla geçerdim peki bütte kaldım diyelim tek dersten seneye ne olucak aynı notu alıp zaten mezun oluyorum…tekrardan girmenin ne önemi var…ve sene başında bu sistem herkes için geçerli olucak deniliyor.notlarım kredili sisteme dönüşünce sene başında bu notlara göre geçmiş oluyorum ozaman neden sınava girmem gerekicek. mantıken saçma bir durum gibi geliyor bu durumda mezun olmam gerekmiyor mu ?_büte girince sanırım yeniden bir düzenleme olucak ve o zaman belli olucak…yada şöyle bir durum 50 al ve kesin geç napalım işte ya kalırsak korkusu bir ümit:)

  • Burak diyor ki:

   Öncelikle tebrikler notların gerçekten başarılı. Yanlış görmediysem sadece Uluslararası işletmecilikten kalmışsın. Aslında dediğin tamamen doğru bu sene kredili sistemde olsaydık sen geçmiştin. Ancak maalesef sistem kurbanı olmuşsun. Bence sen seneye bırakma işini çalışıp dediğin gibi 50 yi al ve geç bu sistemi falanda düşünme :)

   • erhan diyor ki:

    benim durumumda serkanın durumuna yakın yüksek ihtimalle 1 dersten kalacağım. önümüzdeki sene sadece kaldığım dersten mi kalacağım yoksa tüm dersleri tekrar etmek zorunda mı kalacağım? 

 71. ömer diyor ki:

  merhaba öncelikle teşekkürler.ben 3.sınıf iktisat öğrencisiyim ve 3dersten bütünlemeye kaldım diyelimki 3derside veremedim öncelikle 4.sınıfa geçermiyim geçersem eğer o yıl içerisinde mezun olma durumum oluşurmu? şimdiden teşekkür ederim iyi çalışmalar

  • Burak diyor ki:

   4. sınıfa geçemezsin ancak 4. sınıftan kredin yettiği kadar ders alabilirsin. Bu nedenle 4. sınıftaki bütün dersleri kredin yetmediği için alamazsan okulu bu sene bitiremeye bilirsin.

   • ömer diyor ki:

    öncelikle teşekkürler ancak şöyle bir durum var ders programı yayınlandı iktisat 7 ve 8. dönem dersleri ben dikey geçişle geçtim o yüzden muaf tutulduğum ders var birde bu yıl başarılı olduğum ancak yine 7.dönemde gösterilen ders var aynı isim adı altında tvs dersi örneğin bu durumda ben 7.dönemde 4ders almam gerekiyo ee hal böyle olunca üstteki bütün dersleri almam gerekmezmi sonuçta kredim yetiyo iyice karışık bir durum :D

 72. yusuf diyor ki:

  Öncelikle herkeze başarılar diliyorum, Benim durumum nasıl olacak acaba İktisat 4. sınıftayım, bu sene alttanda dersim vardı toplam 8 dersten girdim ve dördünü geçtim. bitirmek nasip olmadı bütünlemenin sonunda 4 dersten kalıyorum.  kredili sistemde bu dört dersimi göreceğim, ayrıca bir şey olabilirmi, bilgilendirirseniz sevinirim 

 73. ela diyor ki:

  ben 3 sınıf maliye okurum bir sürü yeni ders eklenmıs bıde malıyrt muhasebesı eklenmıs o işletme bolulmun dersi ben sımdı bu dersı gorucm bu ne ya haksızlıkbea

 74. ela diyor ki:

  dogru degılmı ya maliyeciler uymayın cevap beklym sızden 
   

 75. hakan diyor ki:

  Burak bey ben 2 senedir uluslararası ilişkiler 1. sınıftayım, 3 dersi veremedim.  eski sisteme göre sınıf tekrarı yaparak sadece 3 dersi tekrar alabilecektim. şimdi kredili sisteme geçince kredi hakkım kadar üst sınıftan ders alabilecekmiyim ? şimdiden teşekkürler

 76. erol diyor ki:

  burak hocam öncelikle böyle bir sitede bizlere yardımcı olduğunuz için öncelikle teşekkür ediyorum. Hocam benim sorum şu;
  1-Bankacılık ve sigortacılık bölümünün derslerinin değiştiğini gördüm bu yılki değişen ders listesinde.(Kredili sisteme göre belirlenen derslerde) bu derslerimi görecez.
  2 – Kredili sisteme geçmeden önceki derslerimin arısında Genel Matematik adı altında bir dersim vardı yeni kredili sistemde değişen ders listemde Genel Matematik yok çıkarılmış.O dersin yerine finans matematiği gelmiş.
  3-Ben genel Matematikten kaldım bu sene 2012-2013 te kredili sisteme geçeceğimizden dolayı ben bu durumda yeni ders listesine göre finans matematiğinimi görecem yoksa eski dersim olan genel matematiğimi görecem. saygılarımla.

  • Burak diyor ki:

   Öncelikle rica ederim. Sizlere yardımcı olabiliyorsam ne mutlu bana.
   1)Kredili sistemde belirtilen dersleri göreceksiniz.
   2) Eğer bir dersten geçemediyseniz ve o ders değişmiş ise değişen dersin yerine gelen dersi alacaksınızdır. Ancak bunu net olarak cevaplamak için kayıt dönemini beklememiz lazım.

 77. EMRAH ÜLGER diyor ki:

  burak hocam şimdi ben 4. sınıf işeltme derslerinden tek dersim kaldı uluslararası işletmecilik dersi.  ben kredili sisteme göre tek bu dersi alacağım doğrumudur? peki benim g.a.o nasıl hesaplayacaklar ? 3ve 4 ncu sınıf olarakmı hesaplayacaklar ben dikey geçişle geçiş yaptuım 3-4 sınıfa ben hala saçma buluorum bu sistemi yaa tek dersi olanlara çözüm bulsalar ? banayardımcı olurmsunuz acaba

  • Burak diyor ki:

   Geçmiş dönemlerin ortalamasını toplayacaklarını düşünmüyorum. Siz kaldığınız tek dersi CC ve üstü bir not ile bitirirseniz okulunuz bitecektir. Kredili sistemi öğrenci mantıklı kullanabilirse avantajlı olacağını düşünüyorum.

 78. kutlu diyor ki:

  Merhabalar hocam  ben 3. sınıf ısletme ogrencısıyım  ve 3 dersten kaldım 4. sınıfa gecemıyoruz  normal sartlarda fakat yenı kredılı sısteme gore ust snıftan  ders alıcaz anladıgım kadarıyla sorum su: Ben ust sınıftan butun dersleri alma sansım var böle bi ihtimal varmı yani  ve aldım dıyelım  o takdırde hepsını verırsem mezun olma sansım varma 3. sınıfta kalarak.   bırazda sıstemı elestırmek ıstıyorum ben  dıkey gecıs yaptım aof ye  benm okudugum x okulda  kac dersın kalırsa kalsın  ust sınıfa gecıp alttan ders alıyodun burda ıse tam tersı bıraz saçma olmamıs mı  dıkey gecıs yapan arkadaslarımın cogu  acıkkı askerlık ıcın okuyor  bu ıslerı bıraz zora sokuyo cunkı ben 3. sınıfta ustten 1 ders  alamassam  1 ders ıcın donemım uzucak  anladıgım kadarıyla tek ders gecım sınavıda yok!! ilginiz ve alakanız ıcın cok tesekkür ederim saygılarımla…

  • Burak diyor ki:

   Bütün dersleri alma şansınız sanırım olmayacaktır. Kredileri ona göre belirleyeceklerdir. Senin söylediğin şey ile aynı bu durumda :) Alttan yada üstten ders almak fark etmiyor. Sonuçta kaldığın dersleri okuyacaksın o dersleri okuduğun için bazı derslere kredin yetmeyecek bu nedenle okulun dönem veya yıl olarak uzayacak. Rica ederim yardımcı olabiliyorsam ne mutlu bana.

   • kutlu diyor ki:

    Ömürden bosa giden 1 sene daha desenize siz şuna..=) Aslına bakılırsa alttan almak avantajlı çünkü büt’e dahıl olacak o dersler but sınavına gırılebılıcek gecmek ıcın bı sans daha olucaktı.Bu şekilde olmuyo malesefkı anlatmak istedıgım buydu size.  umarim hepsni alırım(: hayırlı akşamlar size..

 79. nilgün diyor ki:

  ben işletme 4. sınıf 2 ders kaldı ne olucak tek dönemde bitirebilirmiyi

  • Burak diyor ki:

   Dersleriniz hangi döneme geldiğine bakarsanız orada tek dönem olup olmadığını görebilirsiniz. Sitemizde ders listesi mevcut.

 80. mustafa diyor ki:

  Arkadaşlar 4.sınıfa alttan iki dersle geçtim bütünlemede 4.sınıfın tüm derslerini verdim ama 3.sınıfın derslerinden yine kaldım,durum ne olur bilen var mı???

 81. nabi diyor ki:

  işletme 4. sınıfım ve sadece maliyet muhasebesi ve denetimi dersinden kaldım. ve bu ders güz ve bahar dönemine 2 ders olarak ayrlmış, benim kaldığım tek dersi 2′ye bölüp 2 ders yapan bu yeni sistem bütün derslerin toplam not ortalamasıyla mezun olma imakanı verecek mi? yani belirli sayıda dersten kalınsa bile not ortalaması tutturulursa mezun olunabilinecek mi?

 82. nazan diyor ki:

  iyi günler.Ben bankacılık ve sigortacılık okuyorum 3dersten kaldım.kredili sisteme göre bi üst sınıfa geçebiliyormuyum.yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden teşekürler.

 83. nilgün diyor ki:

  ben anlamadım arkadaşalar bu tablodaki derslerimi. uluslararası işletmecilik dersini 5 döenm yazıyor ama ben son sınıftayım. ne olucak

 84. nilgün diyor ki:

  lütfen bana yardımcı olurmusunuz anlamadım. BEnim son sınıf işletme. maliyet muhasebesi ve denetimi vardı ve uluslarası işletme dersim vardı ne olucak bana

 85. Özlem diyor ki:

  İyi günler.. Verdiğiniz cevaplar için çok teşekkürler. Benim anlamadığım tek şey bu ders kredilerinin nasıl hesaplandığı? Ben iktisat 3. sınıftayım. İş ve sos. güv. hukuku ve para teo. ve politikası derslerinden kaldım.. Eski sisteme göre geçebiliyordum. Ama şimdi durum ne bilemiyorum. 4 ders şeklinde görünüyor. Her dönem için mi 45 kredi seçebiliyoruz? Ya da ben bunların toplam kaç kredi yaptığını nasıl hesaplayacağım? Kaldım mı yoksa sorumlu olarak geçtim mi hala çözemedi. Yardımcı olursanız çok sevinirim :)

  • Burak diyor ki:

   Kaldığınız dersten sorumlu geçmişsiniz. Max. 45 krediyi her dönem için veriyorlar. Aöf ders kredilerini kendi belirliyor bunları sitemizde ders listesinde görebilirsiniz.

 86. sevgi diyor ki:

  ben işletme 3. sınıftan 3 dersten bütünlemedeı  kaldım dikey geçiş olduğu için zaten yabancı dil ve türk dilinden muafım 4. sınıftan ders alırsam kredim hem 3. sınıfın hem de 4.sınıfın dersine yetermi

     

 87. musty diyor ki:

  hazırlık ve 3 sınıf derslerini alıyorum bu sene 3 dersten kaldın sizce 4 sınafa geçermiyim

 88. şule diyor ki:

  ben ikinci üniversiteden adalet okumak ıstıyorum üstten ders almak istıyorum ama bu mümkün olabilecekmi kayıt yaptıgım zaman mı secıcem dersleri bilgi verirseniz sevinirim

 89. senay diyor ki:

  merhaba ben sağ.kur.iş.2.sınıftan 2 dersle kaldım.derslerimden istatistik değişmiş ve ek bir ders konmuş finansal yönetimede ek ders konmuş.toplam 4 ders görünüyor hepsini almak zorundamıyım.2 der3 dönem 2 ders 4. dönem.eğer 3. dönemdeki dersleri alırsam ve geçersem mezun olabilirmiyim.tşk ederim.

 90. fuat diyor ki:

  işletme 3. sınıf derslerinin 4unu verip gectim. yanlız anlamadigim nokta kredili sistemde kalan 2 dersi vermek zorundamıyım veya kredimle gecicekmiyim anlayamadim ?? 

  • fuat diyor ki:

   kredili sisteme görede kalan derslerim CD ve DD düşüyor. tam bir kaos gibi burak hocam :) şimdiden teşekkürler ..

   • Burak diyor ki:

    Kredili sistem 2012-2013 eğitim yılı ile başlıyor. Geçen seneki ortalamalar bu seneye katılmıyor. Rica ederim.

  • Burak diyor ki:

   Kaldığınız dersleri elbette alttan zorunlu olarak alacaksınız. Gelecek sene diyelim ki 1. dönem alttan kalan 2 dersiniz ve 4. sınıf olan dersleriniz var. Bunların ortalaması 2.00 geçerse ff notu hariç derslerinizden geçebileceksiniz.

 91. yasemin osmanoğlu diyor ki:

  selam
  Ben iktisat 4. sınıfım.
  alttantek dersim var(para teorisi ve politikası)Geçen yıl kayıt yenilemeyi  kaçırdım  .

  Buyıl kredili sistemde kaç üniteden sorumlu olacağım. başarısız dersler not ortalamasına bakılıp geçilebilecekmi. ders kitapları değişimi kesinmi?
  buyıl mezun olurum düşüncem var . yüksek lisansa mezun olmadan son sınıfta başvurulabilirmi? saygılar  

 92. mirza diyor ki:

  hocam bir sorum olacak 3 sınıfta okumaktayım işletme bölümünde ve bu sene 2 dersten geçtim pazarlama yönetimi ve vergi sistemi derslerinden 4 derstende kaldım normalde sınıf tekrarı ama kredili sistem oldugundan dolayı benim 4 sınıfın derslerinden alabiliyormuyum bu sorunuma cvp verirseniz çok sevinecem teşekkürler…

  • Burak diyor ki:

   Evet alabiliyorsunuz. 45 (dönemlik max. kredi) – Kaldığınız derslerin toplam kredisi = Alabileceğiniz kredi sayısı

 93. sinem diyor ki:

  merhabalar.. şimdi güz döneminde seçtiğimiz derslerden sınava girecez demi sadece … ve otamasyonda yıllık sistem yazıyor ve orda bazı dersler var 7 tane o dersler vizi ilgilendiriyor mu onlardan damı sınava girecez yoksa sadece biizm güz dönemi için seçtiklerimizden mi girecez … ve 10 tane ders çok mu fazla agır kamu yönetimi 2.sınf dersleri yani … cevaplar için simdiden teşekkürler…

 94. isa sarı diyor ki:

  ben 3.sınıf öğrenciyim iktisat ve istatistik altan dersim kredimin toplamı 25 yapılo ben 4,sınıftan ders alma hakkım varmı 

 95. Derya diyor ki:

  Burak Hocam mrb
  Ben aof isletme 3.sinif öğrencisiyim, eskiden alttan en fazla 2 ders kalırsa( finansal yonetim ve maliyet muhasebesi) 4.sınıfa geçebiliyordum bu hala gecerlimi?
  ayrica kayıt yenileme sayfasına geldigimde 4.sinif dersleri + 2 tane alttan dersim toplam kredisi 45i bulmuyor bile yani ben başarılı olursam 1 senede mezun olabilirmiyim? Yoksa 2 seneye mı bolerler dersleri? 
  son olarak 30 kredi dedikleri ne ayrietten 45 kredi mevzusu kafamı karıştırıyor.
  Tesekkurler 

  • Burak diyor ki:

   Artik o kural gecerli degil altran dersleriniz kac tane olursa olsun ust siniftan ders alabiliyorsunuz. Size soyle ozetleyeyim her donem icin 30 kredi hakki veriliyor ayrica ust siniftan yada alt siniftan ders alabilmeniz icin 15 kredide ilaveten veriliyor. Kisaca her donem 45 kredi hakkiniz var. Sizin derslerinizin 45 kredi olmasi sart degil bu neden siz mezun olma sansina sahipsiniz.

 96. Derya diyor ki:

  Teşekkürler iyi bayramlar şimdiden 

 97. Eylül diyor ki:

  Merhaba , buro mezunuyum isletme .3 sınıftan aof dikey gecis yaptım kayıt zamanında 6 ders görünüyordu ve kitaplarını aldım. az once ögrenci bilgi sistemime girdim ders artısı olmus yani ingilizceyide dahil etmisler 7 ders oldu bu nasıl is yahu…… muaf olmam gerekirken tekrar mı alıyorum ben bu dersi… bi cevap verirseniz içim rahatlayacak lütfen.. kolay gelsin teşekkürler.

  • Burak diyor ki:

   Böyle bir durumu ilk kez sizden duyuyorum. Normalde muaf olmanız gerekli. Aöf bürosu ile görüşün hata olup olmadığını sorun.

 98. Leyla diyor ki:

  Merhaba Burak Hocam
  Faydalı bilgilerinizden dolayı çok teşekkür ederek soruma geçiyorum..
  Ben ,geçtiğimiz yıl tek dersten kalmış  4. sınıf bir işletme öğrencisiyim..kaldığım ders uluslararası işletmecilik..bu yıl ki 4. sınıf derslerine baktığımda böyle bir ders göremiyorum..hangi dersi seçmeliyim..dahası kaldığım tek derse karşılık tek dersle bi dönemde mezun olurmuyum..yoksa hem bahar hem güz döneminden mi ders seçmeliyim..yakın zamanda benim soruma da dönebilirseniz inanın çok sevineceğim..şimdiden teşekkürler..

 99. Songül diyor ki:

  iyi günler bende işletme 4. sınıfa geçtim kayıt yenilemede 5 ders görünüyordu toplam 27 kredi olarak başka ekleyecek ders yoktu şimdi ben bu dersleri  güz döneminde verirsem mezun olabilirmiyim

 100. Derya diyor ki:

  Merhaba

  internete baktım ama bilgi edinemedim. Onceden 1. Ve 2. Kayıt yenileme ücreti oduyorduk simdi tek ödememi yapıyoruz Yoksa onceden oldugu gibi  2 kez odeme yapacakmiiyiz

  tesekkurler 

 101. yusuf diyor ki:

  merhaba ben iktisat 4. sınıf öğrencisiyim. bu sene eylül döneminde 3 dersten kaldım. bu dersler bir tanesi finansal ekonomi, Maliye politikası ve İktisat tarihi   şu anda ders ekle sil butonunda Finansal ekonomi ve Avrupa birliği diye ders var. maliye politikası yok  ne yapmam lazım. Ben üç dersten kaldım. ama sistemde iki ders var yardımcı olursanız sevinirim. 

 102. sevil diyor ki:

  açıköğretim kitaplarındaki sadece isim değişikliğimi yoksa içeriktemi değişti kitaplar ne zaman çıkacak hiç bir bilgiye ulaşamıyorum.yardımcı olursanız sevinirim

  • Burak diyor ki:

   İçerik tamamen değişmemiştir elbette ama mutlaka değişiklik yapmıştır. Kitapları aöf yetiştiremiyor.

 103. Derya diyor ki:

  Sınavlarda onceden vize yarı ünite den , final tamamindandi. simdi 4 kere sinav olacak uniteler nasil ayarlandi. Simdi her dersin 8 ünitesi var. Bilgi verirmisiniz
  Tesekkurler

  • Burak diyor ki:

   Güz döneminde 2 Bahar Döneminde 2 olarak yılda 4 sınav olacak doğru ancak. Bu sınavlar dönem olarak ayrılıyor. Yani siz gördüğünüz ingilizce-1 dersi için güz döneminde ara ve final sınavı olacaksınız. Ancak bahar döneminde o ders değişip ingilizce-2 olacak onun içinde ayrı olarak ara ve final sınavı olacaksınız. Şuan içinde bulunduğumuz dönem güz dönemi bu dönemde ara sınavda ünitenin yarısı, final sınavında tamamından sorumlu olacaksınız.

 104. sefa diyor ki:

  arkadaşlar ben kamu yönetımı okuyorum 2. sınıftan 2 dersım var 3.sınıftan hıç ders kalmadı 4. sınftan ders alabılıyorummu bide iktisat teorisı dersi 2 bölünmüş adı değişmiş o nasıl olacak cavaplarsanız sevınırım …

  • Burak diyor ki:

   Malesef alamazsiniz. Deslerin adi degisti ve bolundu birini guz donemi biri bahar donemi goreceksiniz.

 105. yusuf diyor ki:

  Arkadaşlar ders ekleme tablosunda gördüğümüz derslerin haricinde yani bahar dönemindeki derslerin neler olduğunu, veya ben İktisat son sınıftayım. üç dersten tekrar etmem gerekiyor,  Bu üç dersin yanına başka derslerde eklenme durumu olabilir mi bilen varsa yardımcı olursanız sevinirim.  (Burak bey siz bilirsiniz bu koyunu sanırım)

 106. yusuf diyor ki:

  yıllık sistemdeki notlarım genel not ortalamasına yansıyor mu ? ve genel not ortalamasından kasıt 1 yıl mı yoksa her senenin ortalaması mı ?

 107. samet diyor ki:

  ben 3. sınıf öğrencisiyim. ancak 2. sınıftan istatistik den kaldım. kredili sistemde 3. sınıf dersleri ile birlikte istatistik de gözüküyor.
  1-ben bu istatistik dersini nasıl geçerim.bağımsız olarak hangi notu almam gerekir
  2-kamu yönetimi bölümündeyim daha önceki sistemde 2. sınıfın tüm derslerini geçince kamu yönetimi önlisans diploması alma imkanımız vardı . aynen devam ediyormu? ayrıca istatistik dersini geçmeden diploma alamazmıyım ? teşekkürler 

  • Burak diyor ki:

   1- İstatistik dersinden FF ( 0-32 ) notlarından yüksek alıp diğer derslerinizin ortalaması 2.00 ve üzeri olursa o dersten geçersiniz.
   2- 2. sınıf derslerinizi verirseniz ön lisans diploması alabilirsiniz. Mecburen istatiğini geçmeniz gerekli ( en az 1. cevabımdaki gibi).

 108. Zeynep diyor ki:

  Ben Açıköğretim İşletme 4.sınıf öğrencisiyim..Bu yıl ara sınavlar ve dönem sonu sınavlarıyla birlikte 4 sınava giricem..Hala hangi bölümlerden sorumlu olduğum hakkında detaylı bir bilgiye sahip değilim..Bu konuda yardımcı olabilirseniz sevinirim.Şimdiden Teşekkürler.

  • Burak diyor ki:

   Ara sınavda almakta olduğunuz derslerin ünitelerinin yarısından. Örneğin; işletme dersi 8 ünite ara sınavda 4 üniteden.
   Final sınavında almakta olduğunuz derslerin ünitelerinin tamamından. Örneğin; işletme dersi 8 ünite ise 8 üniteden sorumlusunuz.

 109. sema diyor ki:

  meraba arkadaşlar sınavlar halen test mi olacak yoksa klasik olma ihtimali varmı ?

 110. ibrahim diyor ki:

  mrb burak hocam öncelikle aöf ile ilgili tüm merak edilenleri cevapladığınız için çok teşekkürler ben kamu yönetimi son sınıf öğrencisiyim türkiye ekonomisi dersinden geçememiştim o tek dersim bu yılki kredili sistemin gelişiyle beraber 2 ders oldu :( demek istediğim şu şimdiye kadarki geçmiş olduğum eski sitemdeki 50 geçer notlu tüm dersler harf notuna dönüşecek mi?  veya genel bir ortalama notu mu verilecek? nasıl olacak? bu konuda beni aydınlatırsanız çok memnun olurum saygılar…

  • Burak diyor ki:

   Geçmişte aldığınız notlar harf notlarına dönüştürülecek. Ve mezuniyet durumunda hepsi bu notların üzerinden belirlenecek.Geçmiş dönemdeki derslerin harf notlarında çan uygulanmayacaktır çünkü haksız yere geçenler yada kalanların olma durumu olması nedeniyle.

   Geçmiş dönemdeki notların harf karşılıkları şöyle olacak;

   HARF _____ KATSAYI ____ NOT
   AA _______ 4.00 _______ 84 – 100
   AB _______ 3.70 _______ 77 – 83
   BA _______ 3.30 _______ 71 – 76
   BB _______ 3.00 _______ 66 – 70
   BC _______ 2.70 _______ 61 – 65
   CB _______ 2.30 _______ 56 – 60
   CC _______ 2.00 _______ 50 – 55

 111. ibrahim diyor ki:

  cevabınız için çok çok teşekkürler bende ne zamandan beri bunu merak ediyordum bencede cevabınız  çok mantıklı aynen öyle olur saygılar hocam

 112. ahmet diyor ki:

  burak hocam güz dönemi sınavıa girdim.2 dersim vardı ikiside 4+4=8 kredi diyelimki bu dönemde dönem not ortalamam 2 yi geçti bir dersim 75 diğeri ise 46 olarak gelebilir ortalamam. ama 2 nci dönemde bahar döneminde 2 dersim daha var bu iki dersimin bahar dönemi not ortalaması 2 nin altında kalırsa güz döneminde 46 olan dersimden demi kalmış olacam yoksa sadece bahar dönemindenmi kalmış olacam şimdiden teşekkürler.

  • Burak diyor ki:

   46 aldığınız dersin FF olmaması gerekli öncelikle.
   İlk dönemin ortalaması ile geçtiğiniz dersi geçmiş olursunuz. İki dönemin geçerli olduğu güz döneminde ortalama ile dahi geçemediğiniz dersler için geçerlidir.

 113. bünyamin diyor ki:

  güz dönemi itibari ile sadece bir dersten kaldım (ff) bu dersi ikinci dönemde kurtarma şansım var mı ?

 114. derya diyor ki:

  kaldıgımız dersleri ne zaman verebiliyoruz 1.sınıftan alttan dersim var
   

 115. HARUNCANKURT diyor ki:

  slm hocam 45 kredi almanın olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir 45 kredi alınca muhtemelen ortalamam düşecektir ve koşullu geçer derslere etkisi olacaktır diye düşünüyorum ilginiz için teşekkürler

  • Burak diyor ki:

   Bence çok zorunlu olmadıkça 45 kredi alınmamalı. Çünkü çalışma süreleri kısıtlı, sınav araları dar, çalışa mayacağın veya başarılı olmayacağın dersi almaya zorlayıp diğer derslerin ortalamasını düşürmek mantıklı gelmiyor bana. Ancak dersleri biliyorsundur alt yapın vardır, kısa kısa okuyup öğreniyor sundur ve geçe bileceğini düşünüyorsundur o zaman almakta sorun yok. Umarım açıklaya bildim.

 116. Cemali Karakuş diyor ki:

  Sosyoloji 3. sınıftayken kredili sistem geldi, yıllık okuduğumuz 1. ve 2. sınıf derslerinin kredisi 120 mi sayılacak? mezun olmak için toplam 240 kredi almış olma bizim içinde geçerli olacak mı?
  Yıllık sistemde geçmiş olduğumuz dersler yeni sistemdeki derslere eşleştirildi, ancak yeni sistemde fazla olan dersler var. Bu dersleri almak zorunda olsaydık kayıt yenilemede otomatik olarak üzerimize yüklenmesi gerekirdi, diye düşünüyoruz….

  • Burak diyor ki:

   Yıllık sistemde aldığınız derslerin kredileri için şuan ki ders listesine bakın. Vermiş olduğunuz derslerin kredilerini toplayın böylece kaç kredi den geçmiş olduğunuzu görebilirsiniz. Yani geriye 120 den yüksek yada 120 den az kredi alma durumunuz olabilir.

 117. elif diyor ki:

  Ben 3 sınıftayım güz döneminden 3 tane FF em vargerekli ortalamayı sağlarsam  4 . sınıfın güz döneminden  tüm derslerini alabilecekmiyimm lütfennn bana cevap yazınn :(

  • Burak diyor ki:

   FF olan derslerinizi seneye alamanız gerekli. Kaldığınız derslerin kredileri ile sizin gelecek sene alacağınız 30 kredinin toplamı 45 i geçmiyorsa bütün dersleri alabilirsiniz.

 118. serap diyor ki:

  merhabalar. ben işletme 3. sınıftayım her iki dönemimden de birer ff’im var ilk dönem ortalamam 2.060 ikinci dönem de 1.590 geldi genel ortalamam 1.820 geldi. ben şimdi 4. sınıfa geçtim mi genel ortallamam 2.00 olmadığı iiçin anlamadım. lütfen beni bilgilendirir misiniz?

  • Burak diyor ki:

   Yeni sistemde sınıf geçmek değil ders geçmek var. FF olan derslerinizi seneye alacaksınız. Geçtiğiniz dersler yerine de 4. sınıf derslerinizi alacaksınız. Bu arada CC altı notunuz var mı?

 119. serap diyor ki:

  evet biri ff biri bb diğerleri cc nin altı zaten.

 120. serap diyor ki:

  ama bu ikinci dönem.
   

Yorum Yap

Yasal Uyarı: Mycafem.com sitesinde yer alan bilgiler, köşe yazıları, makale ve yazılar kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir, ancak bu bilgiler ticari amaçla kullanılamaz. Bidayet kategorisinde yer alan yazılar Burak Demirel'a aittir. Sitede ziyaretçilerin yazı ve yorumlardan MyCafem.com sorumlu tutulamaz.
SİTELERİMİZ